Cushion Shape Gemstones

Natural Tsavorite 1.76 ct.
Natural Tsavorite 1.76 ct.
$1900
Natural Pink Tourmalines Pair 3,41 ct.
Natural Pink Tourmalines Pair 3,41 ct.
$2220
Natural Vivid Red Spinel 2,4 ct.
Natural Vivid Red Spinel 2,4 ct.
$2500
Natural Rare Lavander Spinel 4,02 ct.
Natural Rare Lavander Spinel 4,02 ct.
$2613
Natural Purple Spinel 6,13 ct.
Natural Purple Spinel 6,13 ct.
$2760
Natural Purplish Pink Spinels Pair for Earrings
Natural Purplish Pink Spinels Pair for Earrings
$2999
Lot of Unheated Sapphire
Lot of Unheated Sapphire
$3850
Natural Tourmaline 2.18 ct.
Natural Tourmaline 2.18 ct.
$3858
Natural Purplish Red Spinel 2,7 ct.
Natural Purplish Red Spinel 2,7 ct.
$4000
Natural Metallic Gray Spinel from Burma 5.2 ct.
Natural Metallic Gray Spinel from Burma 5.2 ct.
$4000
Violet and Pink Spinel 2.28 ct.
Violet and Pink Spinel 2.28 ct.
$4200
Lagoon Tourmaline 2.49 ct.
Lagoon Tourmaline 2.49 ct.
$4731
Natural Paraiba 2.46 ct.
Natural Paraiba 2.46 ct.
$5000
Natural Gray Spinel 7 ct.
Natural Gray Spinel 7 ct.
$5250
Natural Vivid Pink Sapphire 3.30 ct.
Natural Vivid Pink Sapphire 3.30 ct.
$5700
Tourmaline 3.30 ct.
Tourmaline 3.30 ct.
$6300
Neon Lagoon Tourmaline 4.70 ct.
Neon Lagoon Tourmaline 4.70 ct.
$6345
Natural Green Tourmaline 7.10 ct.
Natural Green Tourmaline 7.10 ct.
$6485
Unheated Blue Sapphire 2.39 ct.
Unheated Blue Sapphire 2.39 ct.
$6900
Natural Rubillite Tourmaline 14.64 ct.
Natural Rubillite Tourmaline 14.64 ct.
$7320
Natural Tourmaline 9.61 ct.
Natural Tourmaline 9.61 ct.
$7340
Natural Tourmaline Lagoon 4.75 ct.
Natural Tourmaline Lagoon 4.75 ct.
$7700
Natural Purplish Pink Tourmaline 12.42 ct.
Natural Purplish Pink Tourmaline 12.42 ct.
$8073
Natural Blue Zircon 10.58 ct.
Natural Blue Zircon 10.58 ct.
$8147
Natural Spinel Pink Jedi Pair 2,85 ct.
Natural Spinel Pink Jedi Pair 2,85 ct.
$8550
Tourmaline Lagoon 3.65 ct.
Tourmaline Lagoon 3.65 ct.
$8650
 Natural Pink Tourmaline 8.53 ct.
Natural Pink Tourmaline 8.53 ct.
$9600
Natural Zambian Emerald 3.55 ct.
Natural Zambian Emerald 3.55 ct.
$13135
Natural Purplish Pink Spinel 7.07 ct.
Natural Purplish Pink Spinel 7.07 ct.
$14000
Natural Spinel 5.17 ct.
Natural Spinel 5.17 ct.
$14320
Blue Sapphire 4.16 ct.
Blue Sapphire 4.16 ct.
$15392
Tourmaline Indigo Lagoon 14.30 ct.
Tourmaline Indigo Lagoon 14.30 ct.
$21021
Natural Tourmaline 16.9 ct.
Natural Tourmaline 16.9 ct.
$22815
Natural Aquamarine 29.80 ct.
Natural Aquamarine 29.80 ct.
$22946
Natural Purple Vivid Red Spinel 9,26 ct.
Natural Purple Vivid Red Spinel 9,26 ct.
$23150
Natural Rubellite 10.67 ct.
Natural Rubellite 10.67 ct.
$24541
Tourmaline Lagoon 6.65 ct.
Tourmaline Lagoon 6.65 ct.
$24605
Natural Tourmaline 26 ct.
Natural Tourmaline 26 ct.
$35100
Natural Intense Red Ruby Pair 2.13 ct. & 2.15 ct.
Natural Intense Red Ruby Pair 2.13 ct. & 2.15 ct.
$39804
Unheated Sapphire Golden Canary 14.20 ct.
Unheated Sapphire Golden Canary 14.20 ct.
$41890
Natural Spinel Burma 5 ct.
Natural Spinel Burma 5 ct.
$46500
Rubellite 62.05 ct.
Rubellite 62.05 ct.
$77562
Mahenge Spinel 15.06 ct.
Mahenge Spinel 15.06 ct.
$112950